April 2018

A year to remember.

As I hand over to the next mayor, I can reflect on a great year for us as mayor and mayoress of Cowbridge with Llanblethian.  I don’t know where the year has gone, and time has certainly flown even though the Town Hall Clock did stop for a short while!   Jane and I have been very proud of having the privilege of serving the community during this time. We have attended so many events and meetings and numerous community occasions. It has been a pleasure to meet and support the people behind the organisations which offer so much to our community. To this end we would like to thank everyone who we have been involved with for the support you have given us and helped to make our year special. On a personal note I would not have had such a good year if it wasn’t for my wife Jane who has provided tremendous support throughout.

In the last few days we have been able to present cheques to our two main nominated charities Parkinson’s Cymru and Dementia Friendly Cowbridge and a sum for the Lift Project at the Town Hall. We were pleased to have raised over £7,000 during the year. Again, a huge thank you to the people who gave so generously, raised money and supported the events and a special thank you to those who helped with the work.

It was a real pleasure recently to present citizenship awards to so many deserving people which helps to underline the good that is in our community. There are so many positives that tend to get overlooked as the focus is put on the negative. Well done and congratulations to all those nominated. We were able to say thank you to the Cowbridge in bloom volunteers who do such a wonderful job. Setting off the Tractor Boys on their charity run was also special.

On Monday we officially opened the May Day event in the Bear Field. This whole day was a great success and was well supported. We managed to meet and thank all the stall holders and organisers. We also managed to dodge most of the tomatoes thrown during the Bull Run. Another good day in Cowbridge and congratulations to the Lions Club who organised the event.

I am pleased to hand over to Alec Trousdell the incoming Mayor and look forward to supporting him during his year in office. Thank you for giving us the opportunity.  

 

Blwyddyn i'w chofio.

Blwyddyn wych i ni fel Maer a Maeres o'r Bontfaen gyda Llanfleiddan.  Dydw i ddim yn gwybod lle mae'r flwyddyn wedi mynd, ac mae amser yn sicr wedi hedfan er bod cloc Neuadd y dref wedi stopio am gyfnod byr!   Mae Jane a minnau wedi bod yn falch iawn o gael y fraint o wasanaethu'r gymuned yn ystod y cyfnod hwn. Rydym wedi mynychu cynifer o ddigwyddiadau a chyfarfodydd a nifer o achlysuron cymunedol. Mae wedi bod yn bleser cyfarfod a chefnogi'r bobl sydd y tu ôl i'r sefydliadau sy'n cynnig cymaint i'n cymuned.  Hoffem ddiolch i bawb rydym wedi bod yn gysylltiedig â nhw am y cymorth yr ydych wedi'i roi i ni, ac sydd wedi helpu i wneud ein blwyddyn yn un arbennig.  Ar nodyn personol fyddwn i ddim wedi cael blwyddyn mor dda oni bai am fy ngwraig Jane sydd wedi darparu cefnogaeth aruthrol drwy gydol yr amser.

Yn ystod y dyddiau diwethaf, rydym wedi gallu cyflwyno sieciau i 'n dwy brif elusen enwebedig, sef Dementia Cyfeillgar y Bontfaen, a  Parkinson's Cymru,  a swm ar gyfer prosiect y lifft yn Neuadd y dref. Rydym yn falch o fod wedi codi dros £7,000 yn ystod y flwyddyn. Unwaith eto, diolch enfawr i'r bobl a roddodd mor hael, yn codi arian ac yn cefnogi'r digwyddiadau, a diolch arbennig i'r rhai a helpodd gyda'r gwaith.

Roedd yn bleser gwirioneddol yn ddiweddar i gyflwyno gwobrau dinasyddiaeth i gynifer o bobl haeddiannol sy'n helpu i danlinellu'r daioni sydd yn ein cymuned. Mae cymaint o bethau cadarnhaol sy'n tueddu i gael eu hanwybyddu wrth i'r ffocws gael ei roi ar y negyddol. Da iawn a llongyfarchiadau i bawb a enwebwyd. Roeddem hefyd wedi dweud diolch i'r gwirfoddolwyr  ‘Bontfaen yn eu blodau’ sy'n gwneud gwaith mor wych. Roedd anfon Bois y Tractors ar eu rhediad elusen hefyd yn arbennig.

Ar ddydd Llun Fe agoron yn swyddogol ddigwyddiad Dydd Mai yng nghae'r Arth. Roedd y diwrnod cyfan yn llwyddiant mawr a chafodd gefnogaeth dda. Llwyddon i gyfarfod a diolch yr holl stondinwyr a threfnwyr. Llwyddon hefyd i osgoi'r rhan fwyaf o'r tomatos a daflwyd yn ystod y ' Ras Tarw '.   Diwrnod da arall yn y Bontfaen a llongyfarchiadau i aelodau clwb y Llewod a drefnodd y digwyddiad.

Pleser i mi yn awr  yw trosglwyddo’r awenau i Alec Trousdell, y maer newydd, ac yw gefnogi yn ystod ei flwyddyn yn y swydd. Diolch am roi'r cyfle i ni.