August 2018

July proved to be another busy month.  The Mayoress and I hosted three charity raising functions, an evening buffet for local choir Meibion y Machlud, a lunch for senior citizens with entertainment from year 3 at Y Bontfaen Primary, singing songs from Mary Poppins and lastly a well-attended coffee morning in the Lesser Hall.

The Mayoress and I attended the Churches Together in Cowbridge and District’s annual leaver’s  service at Cowbridge United Free Church and presented the children with ‘Moving On’  booklets. We presented the Beavers with their achievement badges and bronze awards. We attended the Civic Service for The Mayor of Llantwit Major and also attended a concert by the St Donats Chorale. We very much enjoyed the Annual Cowbridge Male Voice Choir Concert whilst the Deputy Mayor attended a concert by the Ogwr Choir in Tondu. 

On Sunday 29th it was a privilege to be part of the RAF St Athan Freedom Parade. In atrocious weather conditions the participants including the, band, service men and women cadets, and veterans did Cowbridge proud.  I would like to thank the staff at the Town Hall and Holy Cross Church for their efforts in organising this event.

As a council we would like to hear your views and opinions.  We want to know what you think should be the priorities for your Town and Community.  On Saturday 18t August there will be a drop-in session at the Lesser Hall.  This is an opportunity for you to meet councillors and to tell us your views, thoughts and concerns about the future of our community. We want to know what you think. So, just drop in and have a chat. Saturday 18th between 11am and 1 pm.

The next mayor’s Coffee morning will be on Saturday 6th October in the lesser hall.  Come and join us.

 

Bu mis Gorffennaf yn fis prysur arall.  Cynhaliodd y Faeres a minnau dri digwyddiad i godi elusennau, bwffe gyda'r nos i'r côr lleol Meibion y Machlud, cinio i'r henoed gydag adloniant flwyddyn 3 o ysgol gynradd y Bontfaen yn canu caneuon o Mary Poppins ac yn olaf, bore coffi a fynychwyd yn dda yn y neuadd leiaf.

Bu'r Faeres a minnau yn bresennol yng ngwasanaeth blynyddol a drefnwyd gan yr eglwysi ynghyd ar gyfer ymadawyr ysgolion cynradd y Bont-faen a'r cylch yn Eglwys Unedig y Bontfaen ac yn cyflwyno llyfrynnau ' Symud Ymlaen ' i'r plant.  Cyflwynon i'r Beavers eu bathodynnau cyflawniad a'u Gwobrau Efydd. Buom yn bresennol yn y gwasanaeth dinesig ar gyfer maer Llanilltud Fawr a mynychais gyngerdd gan  Corawl St Donats.   Mwynhawyd yn fawr iawn cyngerdd blynyddol Côr Meibion y Bontfaen, tra Mynychodd y Dirprwy Faer gyngerdd gan gôr Ogwr yn Tondu. 

Ar ddydd Sul 29fed roedd yn fraint cael bod yn rhan o gorymdaith  i ddathlu rhyddid y dre i’r Awyrlu yn  Sain Tathan a hefyd  canmlwyddiant yr Awyrlu.  Mewn amodau a  Tywydd erchyll  Roedd y cyfranogwyr i gyd  gan gynnwys y, band, awyrenwyr a menywod,  chadetiaid, a chyn-filwyr gorymdaith dda i’r dref.   Hoffwn ddiolch i staff neuadd y dref ac Eglwys y Groes Sanctaidd am eu hymdrechion i drefnu'r digwyddiad hwn.

Fel Cyngor, hoffem glywed eich barn a'ch safbwyntiau.  Rydym am wybod beth, yn eich barn chi, ddylai fod y blaenoriaethau ar gyfer eich tref a'ch cymuned.  Ar ddydd Sadwrn 18awst bydd sesiwn galw heibio yn y Neuadd Lai.  Dyma gyfle i chi gwrdd â chynghorwyr a rhoi eich barn, eich meddyliau a'ch pryderon am ddyfodol ein cymuned. Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi. Felly, galwch heibio i chael sgwrs. Dydd Sadwrn 18fed rhwng 11yb ac 1 o’r gloch.

Bydd bore coffi  nesaf y Maer  ar ddydd Sadwrn 6fed Hydref yn y neuadd leiaf.  Dewch i ymuno â ni.