December 2018

The beginning of November saw the community coming together to mark Remembrance Day and 100 years since the end of the First World War.  Starting at 6am with a piper outside the town hall followed by the service and wreath laying at the monument and lastly the lighting of the Beacon by Morfudd Meredith the Lord Lieutenant.  We also attended an open-air service at Cowbridge School with the school choir and orchestra. Cowbridge can be proud of the way in which this special event was commemorated.

The Green Token system has provided much needed funds for many community projects and Jane and I attended a Tea Party for recent recipients of this worthwhile scheme.  We attended the Cardiff and Vale Scouts Gang Show which was a credit to this organisation and we really felt as if we were; ’ Riding along on the crest of a wave’. We also attended the Civic Service for the Mayor of The Vale Mr Leighton Rowlands at a service held in Llantwit Major. We are grateful to the deputy Mayor who Opened the Cowbridge Arts Exhibition.

The reindeer Parade this year was one of the best. This event has grown from strength to strength and we were lucky once again to get Santa here with some of his reindeer.  This event takes a lot of organising so a big thank you to all the people who made this happen.

We enjoyed an afternoon at the Memory Jar where I gave a short talk and slide show on the role of the Mayor.  Holy cross Church with its decorated Christmas trees provided an atmospheric setting for the opening concert with Cowbridge Male Voice Choir. As always, the choir sang a varied and accomplished program which was enjoyed by all. 

It was also our pleasure to host a coffee morning to thank the Poppy Appeal Volunteers. A dedicated team of people who give of their time freely in all-weather to raise lots of money for a very good cause.

Last Saturday we attended a coffee morning held by the Mayor of Llantwit Major and later attended an evening with the Romanian Consul and their Ambassador to the UK at The Mansion House in Cardiff where we enjoyed a traditional Romanian welcome, music and refreshments.

A busy month lies ahead, and we look forward to seeing and meeting as many people as possible. Our next Christmas Coffee Morning is on Saturday 8th.  Please come along between 10 and 12 noon to enjoy some refreshments all in aid of our charities.

May we both take the opportunity to wish everyone all good wishes for Christmas and the New Year.

 

 

 

Ar ddechrau mis Tachwedd gwelwyd y gymuned yn dod at ei gilydd i nodi Dydd y cofio a can mlynedd ers diwedd y rhyfel byd cyntaf.  Yn cychwyn gyda pibydd am 6yb y tu allan i neuadd y dref ac yna'r gwasanaeth a'r a gosod y Torchau ar bwys y  ac yn olaf, seremoni y  Beacon gyda Morfydd Meredith, yr Arglwydd Raglaw.  Hefyd, aethom i wasanaeth awyr agored yn ysgol Uwchradd y Bontfaen gyda chôr a Cherddorfa'r ysgol.  Gall y Bontfaen ymfalchïo yn y modd y nodwyd y digwyddiad arbennig hwn.

Mae system y tocyn gwyrdd wedi darparu cyllid mawr ei angen ar gyfer llawer o brosiectau cymunedol lleol a bu Jane a fannau’n bresennol mewn parti te am derbynwyr diweddar o’r cynllun gwerthfawr hwn.  Mynychwyd cyngerdd y ‘Gang Show’ gyda  Sgowtiaid Caerdydd a'r Fro. Roedd hon yn glod i'r sefydliad hwn a theimlais mewn gwirionedd fel petaem yn; 'Marchogaeth ar hyd brig ton'.  Buom hefyd yn bresennol yn y gwasanaeth dinesig ar gyfer Maer y Fro Mr Leighton Rowlands yn Llanilltud Fawr.   Rydym yn ddiolchgar i’r ddirprwy faer a agorodd arddangosfa gelfyddydau'r Bontfaen drosom.

Roedd gorymdaith y ceirw eleni yn un o'r goreuon. Mae'r digwyddiad hwn wedi tyfu o nerth i nerth ac roeddem yn lwcus unwaith eto i gael Sion Corn yma gyda rhai o’r ceirw.  Mae'r digwyddiad hwn yn cymryd llawer o drefnu felly rhaid diolch yn fawr i'r holl bobl a wnaeth yr hyn i ddigwydd.

Fe wnaethom fwynhau prynhawn pleserus yn y’ Memory Jar’  lle rhoddais sgwrs fer, a sioe sleidiau ar rôl y maer. Roedd eglwys ‘Holy Cross’,  gyda'i choed Nadolig addurnedig wedi darparu lleoliad atmosfferig ar gyfer y cyngerdd agoriadol gyda chôr meibion y Bontfaen. Fel arfer roedd y côr yn darparu  rhaglen amrywiol a dawnus a fwynhawyd gan bawb. 

Roedd hefyd yn bleser gennym gynnal bore coffi i ddiolch i wirfoddolwyr apêl y pabi. Tîm ymroddedig o bobl sy'n rhoi o'u hamser yn rhydd ym mhob tywydd i godi llawer o arian at achos da iawn.

Dydd Sadwrn diwethaf, roeddem yn mynychu bore coffi a gynhaliwyd gan faer Llanilltud Fawr ac yn hwyrach yn y dydd buom mewn noson gyda Chonswl Rwmania a'u Llysgennad i'r DU yn y Plasty yng Nghaerdydd lle cawsom groeso traddodiadol Rwmania, gyda cerddoriaeth a Lluniaeth.

Mae mis prysur o'n blaenau, ac rydym yn edrych ymlaen at weld a chwrdd â chynifer o bobl â phosibl. Mae ein bore coffi Nadolig nesaf ar ddydd Sadwrn 8fed.  Dewch draw rhwng 10 a hanner dydd i fwynhau lluniaeth er mwyn helpu ein helusennau.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddymuno pob dymuniad da i bawb ar gyfer y Nadolig a'r flwyddyn newydd.