February 2019

February,  although a short month there was plenty going on. At the beginning of the month I attended a meeting to discuss a possible Art Trail in Cowbridge.  The initial idea has great potential and could have very positive effect on attracting visitors to Cowbridge.  Pupils from Y Bontfaen Primary School Council met me in the council chamber to discuss their ideas about our community. It was good to hear the interesting views of the youngsters.

The presentation held in the Lesser hall about progress with the Lift Project was well attended and it gave an opportunity to ask questions and to see the proposals in situ.   We are working closely with planners and designers to ensure that requirements are met.  The support of the community is evident, and this is important to the project.

On the 14th an election was held to elect a new councillor for the Llanblethian East Ward.  The successful candidate was Bud Saidi and we look forward to him joining the council.

On the 16th of February we attended the Llantwit Major Town Mayor’s Youth Music Concert.  It was a showcase of local talent including students at The Atlantic College in St Donats and the senior choir from the local comprehensive school.

The highlight of the month for us was attending ‘Barnum’ produced by Cowbridge Comprehensive School.  This was quite an amazing production and congratulations to all the team from the individual performers and musicians to everyone behind the scenes.  A truly amazing and memorable show, full of energy and skill.

On Thursday I met with a party of students from our Twinned Town Clisson.  Many of them wet out and about in Cowbridge on Thursday morning and some will met with students from Cowbridge Comprehensive to get their views on current affairs and events in Wales and the UK.

A very successful charity Coffee morning was held on Saturday March on a St David’s Day plus one theme.  Teas and coffee were served with Welsh cakes and Bara Brith on offer.  Members of Meibion Y Machlud Choir were there to lead some singing and perform one or two songs from their repertoire. All in all a very enjoyable morning. 

 

Er mai mis byr oedd mis Chwefror, roedd digon yn mynd ymlaen.  Ar ddechrau'r mis bûm mewn cyfarfod i drafod y posibilrwydd o gael  Llwybr Celf yn y Bontfaen. Mae gan y syniad botensial mawr a gallai gael effaith gadarnhaol iawn ar ddenu ymwelwyr i'r Bontfaen.  Bu disgyblion o gyngor ysgol gynradd y Bontfaen yn cyfarfod â mi yn Siambr y Cyngor ac roedd ganddynt syniadau gwych am ein cymuned. Roedd yn dda clywed barn y bobl ifanc yma.

Fe gynhaliwyd gyflwyniad yn y neuadd leiaf,  am y cynnydd sy’n cael  ei wneud gyda prosiect y lifft newydd ym mhrif neuadd y dre.  Cafwyd presenoldeb da iawn yn y cyfarfod hwn a chafwyd cyfle i ofyn cwestiynau ac i weld y cynigion yn y man a’r lle.   Yr ydym yn gweithio'n agos gyda chynllunwyr a dylunwyr i sicrhau bod pob peth yn ei le.  Mae cefnogaeth y gymuned yn amlwg, ac mae hyn yn bwysig i'r prosiect.

Ar y 14eg Cynhaliwyd etholiad i ethol cynghorydd newydd ar gyfer ward Dwyrain Llanfleiddan. Bud Saidi oedd yr ymgeisydd llwyddiannus ac edrychwn ymlaen iddo ymuno â'r Cyngor.

Ar y 16eg o Chwefror aethom i gyngerdd cerddoriaeth ieuenctid Maer Tref Llanilltud Fawr.  Roedd yn llwyfan i dalent leol gan gynnwys myfyrwyr o Goleg yr Iwerydd yn Sain Dunwyd a'r uwch gôr o'r ysgol gyfun leol.

Uchafbwynt y mis i ni oedd mynychu'r sioe - Barnum – a gynhyrchwyd gan ysgol gyfun y Bontfaen. Roedd hwn yn gynhyrchiad eithaf anhygoel a llongyfarchiadau i'r tîm i gyd gan gynnwys  y perfformwyr a'r cerddorion unigol a phawb y tu ôl i'r llenni.  Sioe wirioneddol anhygoel a chofiadwy llawn egni a digon o sgiliau.

Ddydd Iau diwethaf ro’n yn cwrdd â pharti o fyfyrwyr o Clisson - ein dref gefeillio.  Aeth llawer ohonynt allan am dro o amgylch y Bont-faen yn y bore a bu rhai yn cwrdd â myfyrwyr o ysgol gyfun y Bontfaen i gael eu barn ar faterion cyfoes a digwyddiadau yng Nghymru a'r DU.

Cynhaliwyd bore coffi lwyddiannus iawn ddydd Sadwrn ar thema ddiwrnod Gŵyl Ddewi ynghyd ag un.  Gweinir te a choffi gyda chacennau Cymreig a bara brith.  Roedd aelodau côr Meibion Y Machlud yno i arwain rhywfaint o ganu ac i berfformio un neu ddwy o ganeuon o'u repertoire. Roedd yn fore difyr iawn.