January 2019

Following a hectic but enjoyable lead up to Christmas the New Year has seen the council working towards new and exciting projects.   It was great to hear that a Post Office will open in the Filco Supermarket in February. A big thanks to Filco.  This is something we have all worked hard to achieve.  

One of the main projects is to progress the installation of a lift in the Town Hall to enable access for all. This was the number one issue identified by those who attended the drop-in session at the Town Hall last August. An opportunity to see what is planned will be on February 12th when a presentation will be made to explain the scheme.  Plans are also in hand to improve the l Southgate park with possibly a new layout, new plants and shrubs. A scheme is also in hand to renew some of the benches around the town and to add to the play attractions in our play parks. Exciting times but like everything these ideas will have to be funded.

One of our longest serving councillors retired just before Christmas after 26years of service as a councillor and Mayor on two occasions. We wish Jon Harris all the very best for the future and thank him for his invaluable service over so many years.

We enjoyed a very tasty Big Breakfast event promoting local produce event organised by Rachel Saunders of FUW and her team.  We attended a Gala Concert organised by Music in The Vale for the finalists in the 2018 competition and yet again we were amazed at the musical talent we have in the Vale.

A group of Beavers from the local scouting organisation visited the Council Chambers and the museum las week and it was great to see the energy and enthusiasm they showed. Congratulations to Eluned Moran and her team of helpers.

Dates for your diary, the next Charity Coffee morning will be on Saturday March 2nd. -  St David’s day + 1. When we will have some singing from a small local Welsh choir.   April the 5th. Mayor’s Charity Ball in the St Quentin’s suite.  Further information is available from the council offices.

 

 

 

Yn dilyn cyfnod prysur ond pleserus hyd at y Nadolig mae'r flwyddyn newydd wedi gweld y Cyngor yn gweithio tuag at brosiectau newydd a chyffroes.   Roedd yn wych clywed y bydd Swyddfa'r post yn agor yn archfarchnad Filco ym mis Chwefror. Diolch mawr i Filco.  Mae hyn yn rhywbeth yr ydym i gyd wedi gweithio'n galed i'w gyflawni.  

Un o'r prif brosiectau yw bwrw ymlaen â gosod lifft yn Neuadd y dref i alluogi mynediad i bawb. Dyma oedd y mater a nodwyd cyntaf gan y rhai a fynychodd y sesiwn galw heibio yn Neuadd y dref fis Awst diwethaf. Bydd cyfle i weld beth sydd ar y gweill ar y 12 o Chwefror pan fydd cyflwyniad yn cael ei wneud i esbonio'r cynllun.  Mae cynlluniau ar y gweill hefyd i wella'r parc  yn Southgate,  gyda chynllun newydd, planhigion a llwyni newydd o bosibl. Mae cynllun ar y gweill hefyd i adnewyddu rhai o'r meinciau o amgylch y dref ac i ychwanegu at yr atyniadau chwarae yn ein parciau chwarae. Adeg cyffrous ond fel popeth bydd yn rhaid ariannu'r syniadau hyn.

Ymddeolodd un o'n cynghorwyr ychydig cyn y Nadolig ar ôl 26 mlynedd o wasanaeth fel cynghorydd ac fel maer ar ddau achlysur.  Dymunwn y gorau i Jon Harris am y dyfodol a diolch iddo am ei wasanaeth amhrisiadwy dros gynifer o flynyddoedd.

Cawsom frecwast blasus a drefnwyd gan Rachel Saunders o Undeb Amaethwyr Cymru ai thîm.  Yn ogystal â chodi arian i elusennau, roedd hyn yn hybu cynnyrch lleol. Fe wnaethom fynychu cyngerdd gala a drefnwyd gan ‘Music in the Vale’ ar gyfer y goreuon yn rownd derfynol yng nghystadleuaeth 2018. Unwaith eto roeddem yn rhyfeddu ar y safon cerddorol sydd yn Y Fro.

Ymwelodd grŵp o’ Beavers’  rhan o'r sefydliad sgowtiaid lleol, â siambrau'r cyngor a'r Amgueddfa yn ddiweddar, ac roedd yn wych gweld yr egni a'r brwdfrydedd a ddangoswyd ganddynt. Llongyfarchiadau i Eluned Moran a'i thîm o helpwyr.

Dyddiadau i'ch dyddiadur, bydd y bore coffi elusen y Maer nesaf ar ddydd Sadwrn Mawrth 2nd. -Dydd Gŵyl Ddewi + 1. Pan fyddwn yn cael mewnbwn gan gôr bach lleol. Mae noson elusen y maer ar y gweill ar gyfer Ebrill y 5fed.   Mae rhagor o wybodaeth ar gael o swyddfeydd y Cyngor.