Mayor of Cowbridge’s Diary

How time flies! Since starting my year as Mayor you may have noticed that the hands of the Town Hall clock have flown. In case you were wondering what has happened, we have contracted a specialist repairer to overhaul the clock and new mechanism and hands will be installed shortly. 

It has been a busy month beginning with the launch the Dementia Friendly Cowbridge event which was a great success and a huge thank you goes to all the contributors, supporters, choirs and visitors who made this event special.

We attended the Armed Forces Day and Drumhead service, in Barry, a poignant reminder of our armed services and supporting organisations. Following this we attended the Civic Service in Dinas Powys.

We welcomed our visitors from our Twin Town, Clisson with a reception in the Physic garden. They enjoyed a busy weekend of hospitality, visits and activities.

We attended the Art Exhibition at Cowbridge school and were impressed by the high standards achieved by the students. This is a special event which showcases the excellent work of this department.

There have been numerous committee meetings and full council meetings. These all deal with issues relevant to us in Cowbridge, Llanblethian and Aberthin. We have a five-year plan in place, but we need your help in identifying issues that are important to our community.  Watch this space as we will shortly be conducting a survey to ascertain public views and opinions.  We need to know what you think.

We have held three coffee mornings. t was good to see so many people enjoying a cuppa and a cake or two, all in aid of our nominated charities, Dementia Friendly Cowbridge and Parkinsons Cymru.   

The Civic Service will be held at Holy Cross on Sunday 1st of July, with a parade starting from the Town Hall at 10:30

The next coffee morning will be in the Mayor’s parlour on Saturday 21st July 10:30 to 12:30   

 

Dyddiadur  Maer Y Bontfaen

Fel mae’r dywediad yn sôn, mae amser yn hedfan!  Ers dechrau fy mlwyddyn fel Maer efallai eich bod wedi sylwi bod dwylo cloc Neuadd y Dref wedi hedfan. Rhag ofn eich bod yn poeni beth a ddigwyddodd, rydym wedi rhoi atgyweiriwr arbenigol dan gontract i ailwampio'r cloc, a bydd mecanwaith a dwylo newydd yn cael eu gosod yn fuan. 

Mae hi wedi bod yn fis prysur gan ddechrau ar achlysur lansio'r digwyddiad dementia cyfeillgar yn y Bontfaen, digwyddiad llwyddiannus iawn ac rwy am ddiolch yn fawr yr holl gyfranwyr, cefnogwyr, corau ac ymwelwyr a wnaeth y diwrnod hwn yn un arbennig.

Aethom i wasanaeth diwrnod y lluoedd arfog a gwasanaeth ‘drumhead’ yn y Barri i'n hatgoffa o'n gwasanaethau arfog a'n sefydliadau cefnogol. Yn dilyn hyn, aethom i wasanaeth dinesig yn Ninas Powys.

Croesawyd ein hymwelwyr o Clisson ein gefeilldref yn Ffrainc  gyda derbyniad yn yr Ardd Ffisegol Cawsant penwythnos prysur o letygarwch, ymweliadau a gweithgareddau.

Mynychwyd yr arddangosfa gelf yn ysgol Uwchradd y Bontfaen a chawsom ein plesio gan y safonau uchel a gyflawnwyd gan y myfyrwyr. Mae hwn yn ddigwyddiad arbennig sy'n arddangos gwaith ardderchog yr adran hon.

Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd Pwyllgor a chyfarfodydd cyngor llawn yn ystod y mis.  Mae'r rhain yn ymdrin â materion sy'n berthnasol i ni yn y Bont-faen, Llanfleiddan ac Aberthin. Mae gennym gynllun pum mlynedd ar waith, ond mae arnom angen eich cymorth i nodi materion sy'n bwysig i'n cymuned.  Gwyliwch allan gan y byddwn yn cynnal arolwg cyn bo hir i weld beth yw barn a safbwyntiau'r cyhoedd.  Mae angen inni wybod beth yw eich barn.

Rydym wedi cynnal tri bore coffi. Roedd hin dda gweld cymaint o bobl yn mwynhau paned a chacen neu ddau i gynorthwyo ein elusennau enwebedig, Dementia Cyfeillgar y Bontfaen a Parkinsons Cymru.  

Bydd y Gwasanaeth Dinesig yn cael ei gynnal yn Holy Cross ar Dydd Sul 1af o Orffennaf, gyda gorymdaith yn cychwyn o Neuadd y dref am  10:30

Bydd y bore coffi nesaf yn parlwr y maer ar Dydd Sadwrn 21ain o Orffennaf.  10:30 - 12:30