November 2018

October began with presenting certificates for the Summer Reading Challenge organised Cowbridge Library. Over 260 children took part and the award for the highest proportion of readers taking part went to Y Bont Faen Primary.  It was a pleasure to present the certificates as reading is such an integral part of learning.

The Autumn Fruits coffee morning was well attended and raised over £400 for our nominated charities.  We attended the Atlantic Adventure 2 event organised by the Tir a Mor Scouts at Atlantic College.  The beautiful setting provided a backdrop for a wide range of activities from bush crafts to controlling remote models.  Thanks, must go to the volunteers who give up their time to provide our young people with all these life enhancing experiences.

On Sunday 21st. we welcomed ‘Samba Doc’ from Pembroke Dock.  They were touring South Wales calling in at nine towns and with the help of Pudsey Bear were raising money for Children in Need.  Together with the ‘Vale Samba’ band we were pleased to welcome them to Cowbridge.  It was great to see and experience the enthusiasm of these energetic people beating out their rhythms and all in a good cause.

An experience not to be missed was cooking with the cubs where we helped to make Spaghetti Bolognaise. Good to see the cubs learning essential skills whilst having a good time. Congratulations to the leaders and helpers.

October ended with a concert to mark the 50th Anniversary of CAOS. Sings were sung from the many productions over the years and brought back fond memories of the productions Jane and I attended over the years. Best wishes for the future to CAOS.

We were transported back to te 1940’s with a Charity Glen Miller hanger dance at MOD St Athan an event enjoyed by 640 people.

It has been wonderful to see the community response to the ‘Poppy cascade Project’ with schools, individuals and organisations making poppies for the display at the Town Hall. The Community Quilt to commemorate the end of The Great War displayed at the lesser hall on Tuesday was a credit to all involved.

The next Christmas Coffee morning is on Saturday December 8th. In the Lesser Hall 10 – 12 am.  There will also be a Christmas Carols concert and singalong with a local choir and the RAF Band on Thursday 13th.

 

Dechreuodd mis Hydref gyda chyflwyno tystysgrifau ar gyfer her ddarllen yr haf  a drefnwyd gan Llyfrgell y Bont-faen. Cymerodd dros 260 o blant ran ac aeth y wobr am y gyfran uchaf o ddarllenwyr a gymerodd rhan i ysgol gynradd Y Bont faen.  Roedd yn bleser cyflwyno'r tystysgrifau gan fod darllen yn rhan mor bwysig o ddysgu.

Daeth nifer dda i'r bore coffi yr Hydref, a chodwyd dros £400 ar gyfer ein helusennau enwebedig.  Buom yn bresennol yn nigwyddiad ‘Antur 2 yr Iwerydd’  a drefnwyd gan Sgowtiaid Tir a Môr yng Ngholeg Iwerydd.  Roedd y lleoliad hardd yn rhoi gefnlen dda i amrywiaeth eang o weithgareddau, o grefftau gwylltir i reoli modelau electronig.  Rhaid diolch y gwirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser i ddarparu'r holl brofiadau hyn sy'n gwella bywyd ein pobl ifanc.

Ar ddydd Sul 21Sain. Croesawom ' Samba doc ' o Ddoc Penfro.  Roeddent yn teithio dros de Cymru gan alw heibio i naw tref. A chyda chymorth Pudsey Bear roeddent yn codi arian ar gyfer plant mewn angen.  Ynghyd â band ' Samba Y Fro ' Roeddem yn falch o'u croesawu i'r Bontfaen.  Roedd yn wych gweld a phrofi brwdfrydedd y bobl egnïol hyn yn curo eu rhythmau,  a'r cyfan mewn achos da.

Profiad arbennig oedd coginio gyda'r Cubs lle roeddem  ni'n helpu i wneud spaghetti bolognaise. Da gweld y Cubs yn dysgu sgiliau hanfodol tra'n cael amser da. Llongyfarchiadau i'r arweinwyr a'r helpwyr.

Daeth Hydref i ben gyda chyngerdd i nodi'r 50fed Pen-blwydd CAOS. Cawsom caneuon o'r cynyrchiadau niferus dros y blynyddoedd a daeth y rhain ag atgofion melys o'r cynyrchiadau yr oedd Jane a minnau wedi eu mynychu dros y blynyddoedd. Dymuniadau gorau i'r dyfodol i CAOS.

Fe'n cludwyd yn ôl i 1940 ' gyda'r ' Cyngerdd elusen Glen Miller ' yn y Weinyddiaeth Amddiffyn yn Sain Tathan digwyddiad a fwynhawyd gan 640 o bobl.

Mae wedi bod yn wych gweld ymateb y gymuned i brosiect ‘Rhaeadr y pabi’  gydag ysgolion, unigolion a nifer o  sefydliadau yn gwneud pabïau ar gyfer arddangos yn Neuadd y dref. Roedd y cwilt cymunedol i goffáu diwedd y Rhyfel Mawr a arddangoswyd yn y neuadd leiaf ddydd Mawrth yn glod i bawb a gyfrannodd.

Mae'r Bore Coffi Nadolig nesaf ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 8fed. Yn y neuadd leiaf y dref rhwng 10 – 12 yb.  Hefyd bydd cyngerdd carolau Nadolig a chanu gyda chôr lleol a band yr RAF ar ddydd Iau 13fed.

 

TW

Terry Williams - Mayor of Cowbridge with Llanblethian