October 2018

September has provided us with some wonderful concerts in the Cowbridge Music Festival.  Congratulations must go to the organisers of this festival which goes from strength to strength and is such a great advert for Cowbridge.

The drop-in session to see the proposals for car parking in The Vale and particularly in Cowbridge was well attended.  As a town council we have submitted a response to the survey and the covering letter we sent with the reply is printed elsewhere in The Gem.  There is a clear need for a specific traffic and parking survey for Cowbridge and a strategy that reflects our unique situation.

We were fortunate to attend several interesting and worthwhile events recently including; the Open Day at the Fire Station, the RAF Freedom Parade for the Vale, the Civic Service for the Mayor of Barry, a Sundown Parade at MOD St Athan, and an evening to celebrate the wonderful sporting achievements of pupils in 19 different sports at the Comprehensive School. 

On Sunday we had the privilege of presenting medals to the participants in the Cowbridge 6K and 10K races.  Congratulations to those who took part and to the organisers of this event which has grown into a year on year. It was great to see people of all ages taking part with over 600 participants.

We now look forward to joining the Scouts for their special Atlantic Adventure 2 event at Atlantic College, presenting certificates at Cowbridge Library to the children who completed the summer reading challenge, meeting students from the School, Council at Cowbridge Comprehensive.

The next Mayor’s Coffee Morning is on Saturday 6th October. Join us for a chat a tea or coffee and some delicious seasonal cakes.  Donations will be in aid of our named charities; Dementia Friendly Cowbridge and Parkinsons Cymru.

 

 

Cawson sawl gyfle ym mis Medi i  fwynhau cyngherddau gwych yng Ngŵyl gerdd y Bontfaen.  Rhaid llongyfarch trefnwyr yr ŵyl hon sy'n mynd o nerth i nerth ac sy'n hysbyseb mor wych ar gyfer y Bontfaen.

Cafwyd presenoldeb da yn y sesiwn galw heibio i weld y cynigion ar gyfer parcio ceir yn y Fro ac yn enwedig yn y Bont-faen.  Fel Cyngor Tref rydym wedi cyflwyno ymateb i'r arolwg a chaiff y llythyr eglurhaol a anfonwyd gyda'r ateb ei argraffu mewn man arall yn y GEM.  Mae’n amlwg bod angen arolwg traffig a pharcio penodol ar gyfer y Bontfaen a strategaeth sy'n adlewyrchu ein sefyllfa unigryw.

Roeddem yn ffodus i fynychu sawl digwyddiad diddorol a gwerth chweil yn ddiweddar gan gynnwys; y diwrnod agored yn yr orsaf dân, gorymdaith rhyddid yr RAF ar gyfer y Fro, y gwasanaeth dinesig ar gyfer maer y Barri, gorymdaith Machlud  yn y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) yn Sain Tathan, a noson i ddathlu llwyddiannau gwych disgyblion mewn 19 o wahanol gampau yn yr ysgol gyfun. 

Ddydd Sul cawson y fraint o gyflwyno medalau i'r cyfranogwyr yn rasus 6K a 10K y Bontfaen.  Llongyfarchiadau i'r rhai a gymerodd ran ac i drefnwyr y digwyddiad hwn sydd wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Roedd yn wych gweld pobl o bob oed yn cymryd rhan gyda dros 600 o gyfranogwyr.

Edrychwn ymlaen yn awr at ymuno â'r Sgowtiaid am eu digwyddiad arbennig Antur Yr  Iwerydd 2 yr yng Ngholeg Iwerydd, ac i  gyflwyno tystysgrifau yn Llyfrgell y Bont-faen i'r plant a gwblhaodd sialens ddarllen yr haf, a cwrdd â Cyngor Ysgol yr  ysgol Gyfun yn y Bont-faen.

Bydd bore coffi nesaf y maer ar ddydd Sadwrn 6fed Hydref. Ymunwch â ni am sgwrs, paned o de neu goffi a rhai cacennau tymhorol blasus.  Bydd rhoddion o gymorth yn mynd i'r elusennau a enwir gennym; Dementia cyfeillgar y Bontfaen a Parkinsons Cymru.