Mayors Report September 2018

Although supposedly a quiet month August has been an interesting one. There have been numerous repairs to the Town Hall building, notice boards refurbished by two of our councillors and the clock is fully functional. 

Attending the Vale Agricultural Show and being Vice President for the day was a highlight of the month. What a great event and a big thanks to the organisers for inviting us and looking after us so well. On the 18th the Town Council held a successful drop in session which was well attended with plenty of suggestions put forward.  We have collated the results and will share the outcomes with everyone shortly

Cowbridge is fortunate to have a dedicated group of volunteers who have been busy throughout August. I would like to congratulate and thank the volunteers who have kept the flowers in the High Street blooming throughout the summer.  All this helps to attract people to our Town.

The monthly social groups have kept going and a big thank you to the members of Rotary who help with transport and support in general the Friendship Club, Monday Lunch Club, Memory Jar, and Golden Oldies Cinema.

The Open Day at the Fire Station was well attended and a big success. The service is always looking for people to join the team of retained fire officers. If anyone is interested in joining this important team, please call at the local Fire Station or contact The South Wales Fire service.

We now look forward to The Music Festival which has a fantastic line up.

The next Mayor’s Autumn Fruits Coffee morning will be on Saturday 6 October. Join us for a coffee and seasonal cakes.

 

 

Er ei fod yn fis tawel, mae mis Awst wedi bod yn un diddorol. Mae llawer o waith atgyweirio adeilad Neuadd y Dref gan gynnwys gwaith ar i to, y drysau  a dau o’r hysbysfyrddau wedi eu hailwampio gan ddau o'n cynghorwyr. 

Roedd mynychu sioe amaethyddol y Fro a bod yn Is-Lywydd y dydd yn uchafbwynt y mis. Unwaith eto roedd hwn yn ddigwyddiad gwych a diolch mawr i'r trefnwyr am ein gwahodd a gofalu amdanom ni mor dda.  Ar y 18fed Cynhaliodd y Cyngor Tref sesiwn galw heibio llwyddiannus, ac roedd nifer dda wedi galw mewn gyda digon o awgrymiadau wedi'u cyflwyno.  Yr ydym wedi coladu'r canlyniadau a byddwn yn rhannu'r canlyniadau â phawb cyn hir

Mae'r Bontfaen yn ffodus i gael grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr sydd wedi bod yn brysur trwy gydol mis Awst. Hoffwn longyfarch a diolch i'r gwirfoddolwyr sydd wedi cadw'r blodau yn y stryd fawr i flodeuo  mor dda drwy'r haf.  Mae hyn i gyd yn helpu i ddenu pobl i'n tref.

Mae'r grwpiau cymdeithasol misol wedi dal i fynd a diolch yn fawr i Aelodau ‘Rotary’ sy'n helpu gyda chludiant, a chymorth yn gyffredinol, gan gynnwys y Clwb Cyfeillgarwch, Clwb Cinio dydd Llun, y ‘Memory Jar’  a sinema ‘Golden Oldies’.

Roedd y diwrnod agored yn yr orsaf dân yn boblogaidd iawn ac yn llwyddianus.   Mae'r gwasanaeth bob amser yn chwilio am bobl i ymuno â'r tîm o swyddogion tân wrth gefn.  Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn ymuno â'r tîm pwysig hwn, galwch mewn i’r orsaf dân leol neu cysylltwch â gwasanaeth tân De Cymru.

Edrychwn ymlaen yn awr at yr Wyl Gerdd ‘Music Festival’ sydd â rhestr o berfformwyr anhygoel. Bydd bore coffi y maer nesaf ‘Ffrwythau'r Hydref’  ar ddydd Sadwrn 6 Hydref. Ymunwch a ni  i gael paned o goffi a chacennau tymhorol.